Odoo • Image and Text

Төрийн өмчийн ерөнхий боловсролын Шинэ Эрин олон улсын сургуульд суралцах хүсэлтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулалтад урьж байна   

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН УДИРДАМЖ

Нэг. Зорилго

Тус сургуульд элсэн суралцах хүсэлтэй, олон улсын хөтөлбөрөөр амжилттай суралцах мэдлэг, чадвар, төлөвшилтэй сурагчдыг сонгон шалгаруулах элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулах

Хоёр. Элсэлтийн шалгалтад орох суралцагчдад тавигдах шаардлага

Суралцагч нь 2023-2024 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын сургуулийн 5 дугаар ангийг төгсөж, 2024-2025 оны хичээлийн жилд 6 дугаар ангид элсэн суралцах суралцагч байх бөгөөд 5 дугаар ангид судалсан хичээлүүдийн жилийн эцсийн үнэлгээний дундаж хувь нь 90.0 болон түүнээс дээш байх. 

Гурав. Хяналтын тоо

2024-2025 оны хичээлийн жилд 6 дугаар ангийн 2 бүлэгт нийт 48 сурагч элсүүлнэ. 

Дөрөв. Элсэлтийн шалгалтын бүртгэл

2024 оны 6 сарын 10-ны өдрийн 09.00 цагаас эхлэн 6 сарын 13-ны өдрийн 12.00 цаг хүртэлх хугацаанд register.newera.edu.mn хаягаар цахимаар бүртгэнэ.  

Бүртгүүлэгчийн мэдээллийг нягтлах шаардлага үүссэн тохиолдолд шалгалт зохион байгуулах ажлын хэсэг тухайн бүртгүүлэгчийг дуудаж, бичиг баримтын эх хувьтай тулган баталгаажуулна. 

Бүртгүүлэгчийн анхааралд: Цахимаар бүртгүүлэхдээ сонгон шалгаруулах зард дурдсан бүрдүүлэх материалуудыг бүрэн гүйцэт, шаардлага хангахуйцаар бэлтгэсэн байна. Бүрдүүлэх материал дутуу, тавигдах шаардлагуудын аль нэгийг хангаагүй сурагчийг систем бүртгэх боломжгүй болохыг анхаарна уу!

Тав. Элсэлтийн шалгалтын зохион байгуулалт

5.1 Шалгалтыг 2024 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр 11:00 цагаас зохион байгуулна.

5.2 Шалгуулагч 2024 оны 6 сарын 14-ны өдөр register.newera.edu.mn цахим хаягаар өөрийн регистрийн дугаар болон 6 оронтой тоо бүхий нууц үг /системээс өгөгдсөн/-ийг ашиглан нэвтэрч, суудлын хуваарь гэсэн товчлуур дарж шалгалт өгөх газар, хуваарилагдсан анги, суудлын хуваариа мэдэж, шалгалтад орохдоо суудлын хуваарь бүхий бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авч ирнэ. 

5.3 Шалгуулагч шалгалтын санамжийг чанд баримтална. /Тухайн санамжийг цахим системээс хэвлэн авч, уншиж танилцсан байна/

5.4 Шалгуулагч 2024 оны 6 сарын 15-ны өдрийн 09.30 цагт шалгалтын байранд ирсэн байна. Ирэхдээ суудлын хуваариа ЗААВАЛ авч ирнэ. 

5.5 Шалгалт математикийн хичээлээр 40 даалгавартай, 80 минутын хугацаатай байна. 

5.6 Шалгуулагч даалгаврын хариуг хариултын хуудсанд бөглөнө.

5.7 Шалгалтын төгсгөлд шалгалтын материал, хариултын хуудсыг  хураалгана. 

5.8 Элсэлтийн шалгалтын ажлын хэсэг элсэлтийн шалгалтын дэгийн дагуу ажиллана. 

Зургаа. Элсэлтийн шалгалтын засалт, дүнг мэдээлэх үйл явц 

6.1 Шалгуулагчдын хариултын хуудсыг засагч машинаар уншуулна.

6.2 Шалгалтын дүнг 2024 оны 6 дугаар сарын 15-ны өдөр 23.00 цагаас өмнө сургуулийн www.newera.edu.mn цахим хуудсанд байршуулна. Шалгуулагч register.newera.edu.mn хаяг руу өөрийн регистрийн дугаар болон 6 оронтой тоо бүхий нууц үг /системээс өгөгдсөн/-ээр нэвтэрч, шалгалтын онооны задаргааг харна. 

6.3 Сургуулийн удирдах зөвлөлөөр баталснаар 2024-2025 оны хичээлийн жилд элсүүлэх сурагчдын хяналтын тоонд багтсан хамгийн өндөр оноотой 48 шалгуулагчийн шалгалтын оноог сургуулийн www.newera.edu.mn цахим хаяг болон www.facebook.com/new.era.shine.erin/ хуудсаар мэдээлнэ.

6.4 Хэрэв хяналтын тооны шугам ижил оноотой шалгуулагчдын дундуур татагдах тохиолдолд дараах шалгууруудыг дарааллын дагуу шалгаж жагсаалтын эрэмбийг гаргана:  

Шалгуур 1:     5 дугаар ангийн хичээлүүдийн жилийн эцсийн үнэлгээний дунджаар;

Шалгуур 2:     5 дугаар ангийн улсын шалгалтуудын үнэлгээний дунджаар;

Шалгуур 3:     5 дугаар ангийн математикийн улсын шалгалтын үнэлгээгээр; 

Шалгуур 4:     Элсэлтийн шалгалтын сүүлийн 5 даалгаврын нийт оноогоор;

Шалгуур 5:     Ялгаатай оноотой даалгавруудын сүүлчийн даалгавар бүрийн  онооны нийлбэрээр.

Долоо. Санал хүсэлт шийдвэрлэх үйл явц 

7.1. Шалгалтын дүнтэй холбоотой санал хүсэлтийг 2024 оны 06 сарын 16-ны өдрийн 9 цагаас 15 цаг хүртэл хүлээн авч, холбогдох журмын дагуу шийдвэрлэнэ. 

7.2. Шалгуулагчийн эцэг эх, асран хамгаалагч, шалгуулагч нь зөвхөн өөрийн хариултын хуудас болон шалгалтын түлхүүрийг үзэх боломжтой. 

Найм. Элсэлт

8.1 Хяналтын тоонд багтсан шалгуулагчдыг 2024 оны 6 дугаар сарын 16-ны өдөрт багтаан захирлын тушаалаар баталгаажуулж, эцэг эх, асран хамгаалагчдад мэдэгдэнэ. 

8.2 Хяналтын тоонд багтсан шалгуулагчид нь бичиг баримтын шилжилт хийлгэж, сургалтын менежерт хүлээлгэн өгнө. 


ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН КОМИСС