Odoo • Зураг and текст

    “Шинэ Эрин Төгсөгчдийн Холбоо” ГҮТББ нь  2018 оны 11 сараас нийгмийн үүрэг, хариуцлагынхаа хүрээнд ашгийн бус зорилгоор “Нью Эра Бридж” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэсэн бөгөөд энэ хөтөлбөрт одоогийн байдлаар 7, 8, 9-р ангийн 90 орчим сурагч хамрагдаж байна. 

    Нью Эра Бридж хөтөлбөр нь Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын гадаадын их, дээд сургуулиудад элсэн суралцахад нь шаардлагатай академик мэдлэг, чадварыг эзэмшихэд нь туслах зорилготой.