Odoo • Зураг and текст

     “Шинэ Эрин Төгсөгчдийн Холбоо” ТББ нь нийгмийн үүрэг, хариуцлагынхаа хүрээнд ашгийн бус зорилгоор New Era Bridge project-ыг хэрэгжүүлж эхэлсэн бөгөөд энэ хөтөлбөрт одоогийн байдлаар 7, 8, 9, 10 дугаар ангийн 100 гаруй сурагч хамрагдаж байна.     

    New Era Bridge project нь Улаанбаатар хотын ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын гадаадын их, дээд сургуулиудад элсэн суралцахад нь шаардлагатай академик мэдлэг, чадварыг эзэмшихэд нь туслах зорилготой.