Сургуулийн уриа /School motto

Дэлхийн хэмжээнд сэтгэж, үндэсний онцлогтой бүтээе.


Global Mindset, Local Action.
Эрхэм зорилго / Mission

Бид сурагчиддаа ирээдүйн амжилтынх нь бат бөх суурь болох чанартай академик боловсрол, зөв эрхэмлэл, глобал алсын харааг төлөвшүүлж, 

дэлхийн шилдэг боловсролыг эзэмшихэд нь гүүр болж өгнө. 


We aim to build international bridges that connect to our students  to the world and develop academic excellence, strong values and the global perspective that will provide them with a strong foundation for their future success.


Алсын хараа / Vision

Боловсролын чанараар тэргүүлэгч, олон улсын хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг төрийн өмчийн загвар сургууль байх.


The school will be a model public international school for excellence in education.