Сорилт өгсөнд баярлалаа

Таны хариултууд бичигдсэн болно